مهم مهم:بدون یادگیری زبان ترکی استانبولی امکان موفقیت در آزمون یوس خیلی ضعیف میباشد

مهم مهم:بدون یادگیری زبان ترکی استانبولی امکان موفقیت در آزمون یوس خیلی ضعیف میباشد

1395/03/06
نوشته شده توسط : مدیر