یادگیری دوره یوس 95 برای اولین بار در کشور با یادگیری همزمان انتشا رات پوزا و چاغداش و متروپل

یادگیری دوره یوس 95 برای اولین بار در کشور با یادگیری همزمان انتشا رات پوزا و چاغداش و متروپل

1395/03/06
نوشته شده توسط : مدیر

آموزشگاه امسال در نظر دارد جهت بالا بردن کیفیت آموزشی خود و موفقیت بیشتر دانشجویان به طور همزمان از هر سه انتشارات موفق در یادگیری آزمون یوس استفاده کند چون تجربه چندین ساله به ما نشان داده هست که یک نوع انتشارات تمامی مباحث را به نحو احسن پوشش نمیدهد و ترکیبی از انتشارات ما را در هر چه بیشتر یاد گرفتن موضوعات کمک بسیاری میکند.