موسسه تومــر

در حال بارگذاری

تحصیل آسان در ترکیه

اساتید آموزشگاه

سرکار خانم مهندس جعفری

برترین استاد هوش و ریاضیات ترکیه در ایران

آقای سید مجرد

برترین استاد هندسه استان اردبیل

آقای دکتر فیضی

استاد ادبیات و ترکی استانبولی در ترکیه