موسسه ره پویان خلاق نیک اندیش

در حال بارگذاری

تحصیل آسان در ترکیه

رتبه بندی دانشگاه ها

لیست جدید وزارت علوم برای رتبه بندی دانشگاه ها که از یک سال آینده اعمال خواهد شد

ممتاز:

 Ankara Universitesi (Ankara University)
 Bogazici Universitesi (Bogazici University)
 Istanbul Technical University
 Gazi Universitesi (Gazi university Ankara)
 Bilkent University
 Cukurova Universitesi (Cukurova University)
 DokuzEylul Universitesi (DokuzEylul University)
 Ege Universitesi (Aegean University))
 Karadeniz Teknik Universitesi (Karadeniz University of Technology)
 Marmara Universitesi (Marmara University)
 Middle East Technical University


خوب


 Hacettepe University
 Istanbul University
 Koç University
 Sabanci University
 Yildiz Teknik Universitesi (Yilidiz Technical University)
 Selcuk University


متوسط


 Anadolu Universitesi (Anatolia University)
 Ataturk Universitesi (Ataturk University)
 MimarSinan Universitesi (MimarSinan University)
 کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی که مورد تائید شورای آموزش عالی (YOK) کشور ترکیه می باشند.